Zasady i warunki

Regulamin

Czas na formalności. Na początek nasze pełne dane rejestrowe jako administratora sklepu, sprzedawcy i usługodawcy: Katarzyna Banaś prowadząca działalność Sianko Katarzyna Banaś, Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia NIP: 5862391509
Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@sianko.org
Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów
zespół sklepu internetowego Sianko.


§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
3) Regulamin – n i n i e j s z y r e g u l a m i n , d o s t ę p n y p o d a d r e s e m
https://sianko.org/regulamin
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://sianko.org/sklep,
5) Sprzedawca – Wojciech Woźniak
§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i
  obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w
  Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych
  przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod
  pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
  bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za
  pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.
  § 3
  Usługi świadczone drogą elektroniczną
 7. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi
  drogą elektroniczną.
 8. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
  Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie
  prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia
  możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Sklepie.
 9. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy
  również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na
  założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane
  Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący
  loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz
  zdefiniowanego przez siebie hasła.
 10. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego
  checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego
  formularza rejestracji konta dostępnego w Sklepie. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Sprzedawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu / przez cały czas funkcjonowania Sklepu, chyba że wcześniej Kupujący sprzeciwi się przechowywaniu tych informacji, a Sprzedawca nie będzie posiadał nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu.
 11. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy
  również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na
  przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o
  nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do
  newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do
  newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie
  składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
  otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.
 12. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
  Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży, umowy o dostarczenie treści cyfrowych oraz umowy o udział w szkoleniu stacjonarnym i umowy o przeprowadzenie konsultacji zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i
  organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 14. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o
  wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 15. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może
  zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
  kontakt@sianko.org. W reklamacji Kupujący powinien określić rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
  § 4
  Składanie zamówienia
 16. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 17. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie.
  Kupujący może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
  procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza
  rejestracji konta dostępnego w Sklepie.
 18. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 19. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów, treści
  cyfrowych lub usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych
  do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również
  wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z
  którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek
  wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze
  Sprzedawcą.
 20. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący
  zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 21. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 20 minut od zawarcia umowy.
 22. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe.
  Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych
  osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji
  zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te
  budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim
  przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę
  elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu
  przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 23. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
  zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do
  weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie
  zgodnie z ust. 7 powyżej.
  § 5
  Dostawa i płatność
 24. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu
  oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt
  dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu
  wskaże inaczej. Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na
  kilka oddzielnych przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez
  Kupującego.
 25. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 26. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
  https://www.easycart.pl.
 27. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona
  Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu
  zamówienia.
  § 6
  Realizacja zamówienia
 28. Realizacja zamówienia obejmującego produkty fizyczne polega na
  skompletowaniu zamówionych produktów, zapakowaniu ich w celu dostawy do
  Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego zgodnie z wybraną przez
  Kupującego formą dostawy zamówienia.
 29. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do
  Kupującego (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 30. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie.
  Zamówione produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30
  dni, chyba że w opisie produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę
  dłuższy termin. W takiej sytuacji, składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę
  na dłuższy termin realizacji zamówienia wynikający z opisu produktu.
 31. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji,
  wiążącym dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten
  najdłuższy spośród wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia,
  przy czym Sprzedawca może zaproponować podział zamówienia na kilka
  niezależnych przesyłek cele przyspieszenia czasu realizacji w odniesieniu do
  części produktów.
  § 7
  Odstąpienie od umowy Konsumenta
 32. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo
  odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 33. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach
  opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach
  konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą
  umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
  umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego,
  wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 34. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:
  1) nie dotyczy
 35. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
  decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na
  przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 36. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy,
  dostępnego pod adresem jednak nie jest to obowiązkowe.
 37. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument
  wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa
  odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 38. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
  upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca
  zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy
  odesłanie produktu przed jego upływem
 39. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 40. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w
  Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument)
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
  Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku
  Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
  10.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta,
  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  § 8
  Odpowiedzialność za wady
 41. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 42. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 43. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2) żądać usunięcia wady,
  3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 44. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym
  Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną
  wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 45. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, jednak nie jest to
  obowiązkowe.
 46. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak
  również pocztą elektroniczną.
 47. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu
  14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji,
  przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 48. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu
  cywilnego (art. 556 – 576).
 49. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady
  rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do
  osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dl tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  § 9
  Dane osobowe i pliki cookies
 50. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 51. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu
  o następujące podstawy prawne:
  a. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest
  prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6
  ust. 1 lit. f RODO,
  d. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym
  interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  e. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze
  do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym
  przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  f. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO.
 52. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy
  skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca
  systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu
  mailingowego.
 53. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały
  czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie
  możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest
  przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa. Dane
 54. Uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Sprzedawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 55. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 56. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 57. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej podniżej
  § 1
  Prawa własności intelektualnej
 58. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach
  Sklepu oraz elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą
  stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 59. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści
  objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za
  wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  § 11
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 60. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w
  związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego.
  Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 61. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z
  wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
  polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa
  konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
  ochrona konsumentów.
 62. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na
  stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 63. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu
  sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  § 12
  Postanowienia końcowe
 64. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
  promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw
  nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 65. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed zmianą Regulaminu. Kupujący, którzy posiadają zarejestrowane konto użytkownika, o każdej zmianie Regulaminu zostaną poinformowani poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji nowego Regulaminu, Kupujący może nieodpłatnie usunąć swoje konto użytkownika.
 66. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu
  będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę.
  Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku
  których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby
  fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 67. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2022
 68. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w
  formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

O nas

Poniżej znajdziesz informacje na temat firmy, w ramach której prowadzimy projekt Sianko:


Sianko Katarzyna Banaś
Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia
NIP: 5862391509
REGON: 525040220
kontakt@sianko.org

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie

Cześć! Super, że tu jesteś 🙂

Ten dokument opisuje postępowanie z Twoimi danymi osobowymi oraz wyjaśnia zasady wykorzystywania plików cookies oraz innych technologii w ramach działania naszej strony internetowej: https://sianko.org/.

Twoje dane są u nas całkowicie bezpieczne, dlatego chcielibyśmy, abyś wiedział(a), co się z nimi dzieje, do czego są wykorzystywane oraz co TY możesz z nimi zrobić.

Administratorką Twoich danych osobowych jest: Katarzyna Banaś, Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia. Możesz się z nią skontaktować poprzez adres mailowy: kontakt@sianko.org.

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub prośby, zapraszam do kontaktu!

2. Kluczowe pojęcia

1. Administrator – Katarzyna Banaś, Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia

2. Strona internetowa –strona dostępna pod adresem: https://sianko.org/

3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta ze strony: https://sianko.org/

3. Co dzieje się z Twoimi danymi i jak są wykorzystywane?

1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2. Użytkownik może przekazywać swoje dane Administratorowi za pomocą Strony i formularza zapisu na listę mailingową.

3. Administrator gwarantuje poufność danych, jakie są u przekazywane.

4. Administrator nie udostępnia osobom trzecim powierzonych mu danych.

5. Dane gromadzone są ze starannością, bezpiecznie przechowywane i tym samym chronione przed osobami trzecimi.

6. Użytkownikowi przysługuje:

– prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych, – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

4. Co się dzieje z Twoimi plikami cookies?

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies(ciasteczka), które są niewielkimi informacjami tekstowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika (czyli na komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Przechowanie przez Administratora plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, umożliwia uzyskanie dostępu do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

3. Tym samym Administrator informuje Użytkownika, że ten ma możliwość takiej konfiguracji swojej przeglądarki internetowej, aby uniemożliwiała one przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, czyli na komputerze, smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu mobilnym.Administrator informuje tym samym Użytkownika, że korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione poprzez podjęte tego typu działania.

4. Użytkownik może usunąć pliki zapisane przed Administratora poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, czy też programów lub innych narzędzi, z jakich korzysta Użytkownik.

5. Inne wykorzystywane technologie:

1. Administrator informuje Użytkownika, że stosuje niżej wymienione metody śledzenia działań wykonywanych przez Użytkownika w ramach prowadzenia strony sianko.org:

– Kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk na stronie sinako.org, dane zbierane są anonimowo.
– Kod śledzenia Hotjar–w celu analizy statystyk oraz zachowania użytkowników na stronie sinako.org, dane zbierane są anonimowo.

2. Administrator informuje Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

– UAB „MailerLite, Paupio 28, Vilnius, Lithuania, 302942057, LT100007448516 – w celu korzystania z systemu mailingowego,

– ConvertKit, 750 W Bannock St 761, Boise, Idaho 83701 – w celu korzystania z systemu mailingowego.

6. Czy możliwe jest udostępnienie komuś Twoich danych osobowych?

1. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkownika, jeśli nie wynika to z ustaleń niniejszej polityki prywatności. W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Administrator dane takie udostępni.

7. Zmiany polityki prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności.

2. Użytkownik, który zapisał się na listę osób otrzymujących dopasowane oferty pracy, zostaje każdorazowo poinformowany o takich zmianach poprzez swój adres e-mail, podany przy zapisie.

3. Pozostali Użytkownicy mogą sprawdzić aktualną Politykę Prywatności pod adresem: https://sianko.org/polityka-prywatnosci

8. Kontakt z administratorem

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: kontakt@sianko.org lub pisemnie, pod adresem: Katarzyna Banaś,Plac Górnośląski 21, 81-509 Gdynia